อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร.สรร  ถวัลย์วงศ์ศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง และ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการละคร                                   
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร  

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอก  :  ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
   :
  Master of Philosophy (M.Phil.) (Drama and Theatre), Royal Holloway, University of London สหราชอาณาจักร 
                   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรมมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   Diploma of Dance Teaching and Learning for Youth, Trinity LABAN college , City University สหราชอาณาจักร 
  ปริญญาตรี  :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการละคอน วิชาโทพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Email :  sun.ta@ssru.ac.th
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/sun_ta
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94 ต่อ 205 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
ตำแหน่งปัจจุบัน : คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                                   
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร  

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอกDoctor Of Philosophy in Drama, University of Bristol สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท
:
 Master of Art (M.A),  The University of New South Wales ประเทศออสเตรเรีย
  ปริญญาตรี : อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : chutima.ma@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/chutima_ma/ 
  ติดต่อ : ชั้น 4  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94

อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์    รัตนชัยวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์                     
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร 

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก :  Doctor Of Philosophy Drama , University of Bristol สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท
:
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : nataporn.ra@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/nataporn_ra/
 ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94


อาจารย์ ดร.กุสุมา  เทพรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ                                  
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร  

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก :  ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
:
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Email : kusumar.ta@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/kusumar_ta
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94


อาจารย์ ภัคคพร พิมสาร
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร                                  

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : (กำลังศึกษา สาขานาฏยศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  Email : pukkaporn.pi@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/pukkaporn_pi/
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94


อาจารย์วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร 

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก(กำลังศึกษา สาขานาฏยศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  ปริญญาโท
:
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Email : wanasak.pa@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/wanasak_pa/
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94